Zo stimuleer je nieuwe ideeën en
initiatieven binnen de provincie

Burgers willen graag van zich laten horen en via diverse wegen zoeken zij dan ook naar mogelijkheden voor het aandragen van hun ideeën. Hiervoor wilde de provincie Overijssel graag een oplossing. Eén kanaal waarin mensen hun idee kenbaar maken en anderen hierop aan kunnen laten sluiten.

In de praktijk

Sinds de livegang van het platform, in juli 2018, hebben in eerste instantie professionals van de betrokken organisatie ASK Overijssel zich aangemeld voor het platform. Van daaruit is de eerste content samengesteld en vervolgens is het platform gedeeld met het grote publiek. Burgers kunnen, na het aanmaken van een account, hun bijdrage plaatsen binnen het digitaal platform.

De voordelen voor burgers

  • Er is één centrale plek voor het aandragen van initiatieven
  • Burgers vinden eenvoudiger de weg naar het aanvragen van een subsidie
  • Burgers worden geholpen met de uitwerking van hun idee
  • Burgers worden enthousiast van initiatieven van anderen, raken geïnspireerd en de drempel om een initiatief in te dienen wordt steeds lager
  • Het netwerk wordt vergroot

De voordelen voor de provincie

  • De inwoners van de provincie worden beter gehoord
  • Het digitaal platform maakt inzichtelijk voor welke initiatieven meer of minder draagvlak is
  • De informatievoorziening in het voortraject is eenvoudiger en via één kanaal te managen

Resultaten

Het platform heeft ertoe geleid dat meer burgers hun initiatief kenbaar maken en anderen hierop aan kunnen haken. Het netwerk van de betrokkenen wordt binnen korte termijn vergroot en men komt sneller tot uitwerking van initiatieven. 26.6 % van de de deelnemers draagt daadwerkelijk bij aan de community.

Wat is Samen voor Elkaar?

Samen voor Elkaar Overijssel is de opvolger van ASK Overijssel, een website van de Alliantie Sociale Kwaliteit Overijssel, een samenwerkingsverband van Arcon, Sportservice Overijssel, Stimuland en OVKK.

Samen vertegenwoordigen zij een enorm netwerk dat tot in de haarvaten van Overijssel aanwezig is. Dit netwerk bestaat uit onder andere vrijwilligersorganisaties, plaatselijke belangen, dorpshuizen, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en lokale initiatiefgroepen die zich sterk maken voor de sociale kwaliteit.

Burgerinitiatieven stimuleren

Burgers barsten van goede ideeën voor een beter milieu, maatschappij en medemens. Elke provincie heeft baat bij het stimuleren van burgerinitiatieven, dat is duidelijk. Voor elke provincie is het van belang dat burgers hun verhaal ergens kwijt kunnen, dat er naar hen geluisterd wordt en dat er actie wordt ondernomen. Waarom is er gekozen om dat via een digitaal platform te doen? Via dit digitaal platform zijn al meer dan 50 burgerinitiatieven opgehaald. 

Via dit digitaal platform zijn al meer dan 50 burgerinitiatieven opgehaald

Zo stimuleer je nieuwe ideeën en initiatieven binnen de provincie 

De provincie Overijssel wil sociale kwaliteit een impuls geven, hierbij is één van de speerpunten het ontwikkelen van een open netwerk, als basis voor de infrastructuur: het Open Netwerk Overijssel. In dit netwerk worden nieuwe ideeën en initiatieven opgehaald, verbindingen gelegd en wordt kennis gedeeld.

  • Burgers, bedrijven en bestuurders ontmoeten elkaar op het online netwerk van ASK Overijssel. Op dit netwerk delen ze kennis en ervaringen over uiteenlopende onderwerpen; vrijwilligers, burgerparticipatie, maatschappelijk vastgoed en bijvoorbeeld duurzaamheid.
  • Deelnemers met een profiel krijgen exclusief toegang tot het subsidieloket.

Gerelateerde informatie.